Etikos taisyklės

 
PATVIRTINTA

VšĮ Rokiškio PASPC direktorės
2004-05-26 įsakymu Nr. 37

VŠĮ ROKIŠKIO PASPC DARBUOTOJŲ  ETIKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės apibrėžia įstaigos darbuotojų veiklos ir elgesio principus, kurių jie turi laikytis vykdydami nustatytas pareigas.
1.2. Taisyklių tikslas :
1.2.1. apibrėžti įstaigoje dirbančiųjų elgesį su pacientais, kolegomis, įstaigos administracija;
1.2.2. aptarti profesinės etikos principus;
1.2.3. didinti visuomenės pasitikėjimą įstaigos darbuotojais;
1.2.4. kelti profesijos ir įstaigos prestižą.
1.3. Įstaigos darbuotojai privalo vykdyti ne tik pareiginiuose nuostatuose nurodytas pareigas, bet ir laikytis etikos principų, kurie suformuoja bendrąjį įstaigos įvaizdį.
1.4. Šios taisyklės privalomos visiems įstaigos darbuotojams nepriklausomai nuo jų išsilavinimo ir užimamų pareigų.

2. MEDICINOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS VEIKLOS ETIKOS PRINCIPAI

2.1. Paciento gerovės principas.
2.1.1. Mediko pašaukimas yra žmogaus sveikatos ir gyvybės apsauga.
2.1.2. Ligonio gerovė – aukščiausias įstatymas !
2.1.3. Medicinos darbuotojai turi laiku atlikti diagnostikos, gydomąsias, slaugos, profilaktikos procedūras savo kompetencijos ribose.
2.1.4. Savo pareigas atlikti taip, kad pacientai gautų tik kokybiškas paslaugas.
2.1.5. Su pacientais privaloma elgtis atidžiai ir paslaugiai, gerbti jų orumą ir paslaptis.
2.1.6. Pacientui teikiama informacija turi būti jam gerai suprantama.
2.2. Nepakenkimo principas.

Medicinos darbuotojas privalo:
2.2.1. nesuteikti pacientui papildomo skausmo ir kančių;
2.2.2. neįžeisti paciento orumo;
2.2.3. užtikrinti pacientams saugumo ir pasitikėjimo jausmą;
2.2.4. konsultuotis su kompetentingu kolega, jei nemoka (nesugeba) atlikti reikalingų procedūrų. Šis principas netaikomas esant neatidėliotinoms aplinkybėms, kada negalima delsti gelbstint sveikatą ir gyvybę;
2.2.5. Nuolat tobulinti savo žinias ir profesinius įgūdžius.
2.3. Gailestingumo principas.
2.3.1. Įžvelgti ir suprasti žmogaus kančią negalios metu ir bet kokioje situacijoje stengtis kaip įmanoma jam padėti.
2.4. Konfidencialumo principas.
2.4.1. Viskas, ką sužino medicinos darbuotojas, atlikdamas profesinę pareigą, yra konfidencialu.
2.4.2. Informacija apie pacientą gali būti atskleista tik įstatymais nustatytais atvejais.
2.5. Autonomijos principas.
2.5.1. Diagnostikos ir gydomosioms procedūroms reikalingas paciento sutikimas.
2.5.2. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją.
2.5.3. Neprieštarauti paciento norui konsultuotis su kitu gydytoju dėl savo sveikatos ar gydymo eigos .
2.5.4. Privalu gerbti žmogaus pasirinkimo ir apsisprendimo teisę, jei tai negresia paciento gyvybei ir tuo nenusižengia deontologijos reikalavimams.
2.6. Lygybės ir teisingumo principas.
2.6.1. Vienodai tarnauti žmonėms nepriklausomai nuo jų tautybės, kalbos, kilmės, amžiaus, lyties, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų.
2.6.2. Skiriant diagnostikos, gydomąsias ar profilaktikos procedūras, kurios negali būti atliekamos visiems pacientams, vadovautis objektyviais medicininiais kriterijais. Negalima teikti pirmumo dėl subjektyvių priežasčių.

3. ELGESIO ĮSTAIGOJE PRINCIPAI

3.1. Darbuotojų kasdieninio elgesio taisyklės.
3.1.1. Elgesys darbe ir tai, kaip atliekamas darbas, formuoja visuomenės nuomonę apie įstaigą. Net ir vienas asmuo gali pagerinti arba pabloginti įstaigos įvaizdį
3.1.2. Darbuotojai privalo būti mandagūs, malonūs, paslaugūs, tvarkingi.
3.1.3. Savo pareigas privalo atlikti laiku, atidžiai ir profesionaliai.
3.1.4. Visur laikytis drausmės, visą darbo laiką skirti darbui.
3.1.5. Darbe privaloma būti blaiviam.
3.1.6. Nerūkyti gydymo įstaigoje ir jos teritorijoje.
3.1.7. Gerbti bendradarbių privatumą, neliežuvauti, neįsivelti į intrigas ir apkalbas.
3.1.8. Įstaigoje kalbėti ramiu tonu, gerbti darbuotojų teisę susikaupti ir pacientų ramybę.
3.1.9. Pokalbio telefonu taisyklės :
3.1.9.1. atsiliepdami į telefono skambučius darbuotojai privalo pasakyti įstaigos padalinio pavadinimą, savo pareigas, vardą ir pavardę.
3.1.9.2. telefonu kalbėti aiškiai ir mandagiai.
3.1.9.3. jei pokalbis nutrūko, jį atnaujinti turi paskambinęs asmuo.
3.1.9.4. kuo rečiau skambinti asmeniniais reikalais, pokalbio neužtęsti.
3.2. Kolegiškumo principas.
3.2.1. Įstaigos darbuotojai turi palaikyti dalykiškus ir draugiškus tarpusavio santykius.
3.2.2. Geranoriškai bendradarbiauti su visais, dirbančiais sveikatos priežiūros srityje.
3.2.3. Gerbti kolegų darbą ir paremti profesinėje veikloje.
3.2.4. Žiniomis ir praktine patirtimi dalintis su kolegomis.

3.2.5. Darbuotojas negali :
- aptarinėti bendradarbio veiklos ar poelgių, jei girdi pacientas, personalas ar visuomenė;
- bendradarbiui negirdint išreikšti apie jį nepalankią nuomonę.
3.3. Padorumo ir nesavanaudiškumo principas.
3.3.1. Būti nepriekaištingos reputacijos.
3.3.2. Palaikyti ir stiprinti profesijos prestižą deramai atliekant savo pareigas.
3.3.3. Visose situacijose veikti profesionaliai ir humaniškai, teikti tą informaciją, pagalbą ar paslaugą, kuri yra būtina, bet kartu sugebėti teisingai ir taktiškai atmesti neteisėtus prašymus.
3.3.4. Konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo.
3.3.5. Nesinaudoti įstaigos turtu asmeniniais tikslais.
3.3.6. Nesinaudoti tarnybine padėtimi, nesiekti asmeninės naudos vykdant tarnybines pareigas.
3.3.7. Būti vertu pasitikėjimo.
3.3.8. Nesinaudoti kitų klaidomis ar nežinojimu.
3.4. Pagarbos ir lojalumo įstaigai principas.
3.4.1. Darbo santykiai remiasi darbuotojų reputacija, padorumu ir sąžiningumu.
3.4.2. Privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų, įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, administracijos įsakymų ir nurodymų.
3.4.3. Tinkamai ir laiku atlikti pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.
3.4.4. Pareigas vykdyti rūpestingai ir atsakingai, atsižvelgiant į įstaigos interesus.
3.4.5. Gerbti kolegų, pacientų, jų artimųjų, įstaigos vadovų teises ir laisves, būti lojalus ir paslaugus.
3.4.6. Elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų įstaigos darbuotojais.
3.4.7. Saugoti įstaigoje esančias materialines vertybes, atsakyti už jų sugadinimą ar dingimą.
3.4.8. Su įstaigos interesais nesuderinamas darbas konkuruojančioje to paties lygio įstaigoje.
3.4.9. Dirbti nepažeidžiant įstaigos interesų ir prestižo.
3.4.10. Saugoti įstaigos konfidencialią informaciją (darbo užmokestis, darbo organizavimo pakeitimai, sutarčių sąlygos).
3.5. Atsakingumo principas.
3.5.1. Asmeniškai atsakyti už savo sprendimus ir veiksmus.
3.5.2. Atsakyti už naudojamos informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą.
3.5.3. Atsakyti už Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, įstaigos vidaus tvarkos taisyklių, administracijos įsakymų nevykdymą.
3.5.4. Pripažinti savo klaidas ir jas taisyti.
3.5.5. Administracijos reikalavimu atsiskaityti už savo veiklą.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Visi įstaigos darbuotojai privalo vadovautis šiomis taisyklėmis.
4.2. Tiek bendrųjų, tiek profesinės etikos taisyklių pagrindą sudaro žmogaus sąžinė. Tai pati didžiausia darbuotojo vertybė.

Nuorodos

Išankstinė registracijaNerukysiu

VšĮ Rokiškio ligoninė

Pasitikrink draustumą

esveikata.lt

Informacija apie Europos sveikatos draudimo kortelę

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 
 


 

 
 

    Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija    Rokiškio rajono savivaldybė

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Juodupės g. 1A, Rokiškio m. LT-42106

Tel/faks. 8 458 71105

Įstaigos kodas: 173223934

El. paštas: rokiskio.paspc@gmail.com

Darbo Laikas


I - 7.00 – 17.00 val.
II - 7.00 – 17.00 val.
III - 7.00 – 17.00 val.
IV - 7.00 – 17.00 val.
V - 7.00 – 17.00 val.

Skaitliukas.eu - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Turite dar klausimų?
8 458 71105